Gokudo Shabu Shabu Hot Pot-Burnaby

4250 Kingsway #5, Burnaby, BC V5H 4T7
(604) 438-5598